a4
logo-mobile

REGULAMIN

 

1. Zgłoszenie na kurs jest możliwe poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: biuro@ar.opole.pl. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym adresu e-mail do przesyłania przez firmę Akademia Rozwoju informacji o kursach, szkoleniach warsztatach oraz informacji handlowych. W odpowiedzi Organizator przesyła niezbędne informacje do dalszej kwalifikacji. Liczba miejsc jest ograniczona, a o kolejności zgłoszeń decyduje kolejność wpłaty zaliczki.

2. Aby kwalifikować się na kurs Uczestnik powinien przesłać wymagane dokumenty oraz dokonać wpłaty zaliczki na konto Organizatora w podanym przez niego terminie. Po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora, Uczestnik jest zakwalifikowany na kurs. Pozostałe opłaty należy uiścić najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem kursu. Niespełnienie tych warunków, skutkuje skreśleniem z listy Uczestników.

3. Zaliczka nie podlega zwrotowi, chyba że kurs odwołany jest z winy Organizatora.

4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w kursie, istnieje możliwość zwrotu pozostałej wpłaconej kwoty, z tym że: w przypadku rezygnacji 6 tygodni przed rozpoczęciem kursu, Organizator zwraca 100% dokonanej wpłaty, w przypadku rezygnacji pomiędzy 6 a 4 tygodniem- 50 Organizator zwraca 50% wpłaconej kwoty, w przypadku rezygnacji pomiędzy 4 a 3 tygodniem Organizator zwraca 30% dokonanej wpłaty. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu, Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy. Istnieje możliwość wskazania Uczestnika zastępującego pod warunkiem iż spełnia warunki uczestnictwa w kursie. Pieniądze wpłacone przez osobę wskazującą Uczestnika zastępującego w całości przechodzą na poczet zastępującego. W przypadku choroby Uczestnika (potwierdzonej zwolnieniem lekarskim), możliwe jest uczestnictwo w kursie o tej samej tematyce w innym terminie.

5. W każdej chwili Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmianę terminu kursu, w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających przeprowadzenie kursu. Wpłaty zostaną oddane Uczestnikom lub przeniesione na poczet kursu w innym terminie. Uczestnik powiadomi Organizatora drogą mailową  o swojej decyzji w tej sprawie. W przypadku zwrotu pieniędzy, Organizator dokona zwrotu należnych pieniędzy w ciągu 20 dni roboczych, licząc od czasu otrzymania zawiadomienia.

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu na 5 dni przed jego rozpoczęciem, w przypadku gdy liczba Uczestników jest niewystarczająca. Organizator odwołując kurs nie ponosi odpowiedzialności finansowej ani żadnej innej za poniesione przez Uczestników koszty związane z uczestnictwem w kursie (m.in. koszty zakwaterowania, rezerwacji, zaliczek i opłat za podróż do miejsca szkolenia).

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca szkolenia w obrębie miasta Opola.

8. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone przez niego w trakcie trwania kursu i zobowiązuje się do pokrycia strat.

9. Rachunki będą wystawiane w trakcie trwania kursu lub przesłane na wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu adres w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia kursu.

10.Uczestnik wyraża zgodę, na używanie swojego wizerunku w charakterze zdjęć i filmów zrobionych w trakcie kursu, w którym uczestniczył oraz nie iści sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na stronie internetowej Organizatora materiałach szkoleniowych, reklamowych, informacyjnych oraz portalach społecznościowych.

Witamy

Witamy na stronie Akademii Rozwoju

Zapraszamy do polubienia naszej strony facebook
Regulamin | Akademia Rozwoju